بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا   مطالعه حاضر نیز ارائه ویرایش چهارم راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت می باشد روش بررسی: به منظور دستیابی به راهنمای بالینی هشت بهشت از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای، کمی و کیفی در قالب یک طرح ترکیبی متوالی استفاده گردید همچنین داده های بدست آمده از خدمات بالینی ارائه شده به 3644 فرد دارای لکنت مراجعه کننده به نویسنده در طی 2 سال،…

Read More

معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر اشتراکی

معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر اشتراکی   مقدمه: یکی از علل اصلی نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی، کاهش کارآیی سیستم کنترل بازداری بدنبال آسیب مغزی است که اغلب با تداخل فعال سازی هم زمان آیتم های معنایی و واجی مشخص می شود که منجر به بروز پارافازی معنایی و پارافازی واجی می گردد گزارشهای موردی درباره این بیماران نشان می دهند که نقایص کنترل بازداری و نقایص زبانی اغلب در…

Read More

تعیین اعتبار مقیاس وضوح گفتار در بافت: نسخه فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله ایرانی|گفتار توان گستر مهرویلا

تعیین اعتبار مقیاس وضوح گفتار در بافت: نسخه فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله ایرانی|گفتار توان گستر مهرویلا     مقدمه: مقیاس وضوح گفتار ) ICS ( ابزاری برای غربالگری سریع وضوح گفتار است که منطبق با عوامل محیطی ICF-CY در سال 9439 طراحی شد ICS نظر والدین در مورد وضوح گفتار کودکشان، در موقعیت های واقعی با شرکای ارتباطی مختلف را، ارزیابی می کند این ابزار به بیش از 64 زبان )از جمله فارسی( ترجمه شده است هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس…

Read More

ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر باغستان

ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر باغستان     هدف از این پژوهش معرفی کودکی مبتلا به اوتیسم با توانایی بیش خوانی می باشد  خواندن از جمله مهارت های پیچیده ی مغز است که معمولا افراد پس از آموزش های مدرسه ای آن را کسب خواهند کرد اما هستند کودکانی که علی رغم توانایی های شناختی و زبانی سطح پایین ، مهارت خواندن را قبل از ورود به مدرسه و همراه با زبان شفاهی یا حتی قبل از آن کسب…

Read More

بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر رستاخیز

بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر رستاخیز   اهداف: بازیگران تئاتر از حساس ترین کاربران حرفه ای صدا هستند که خفیف ترین مشکلات صوتی موجب جدی ترین آسیب ها در حرفه ی آنها می شود عادات نامناسب صوتی و عدم آموزش صحیح بهداشت صوتی، موجب تغییرات معنا داری در صدای فرد میشود و لزوم طراحی برنامه درمانی کوتاه مدت را نشان میدهد هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو بر نیمرخ اکوستیکی و ادراکی این افراد است روش بررسی: 1 فرد )…

Read More