معیارهای تشخیصی در آپراکسی گفتار دوران رشد: مطالعه مروری|گفتار توان گستر مهرشهر

معیارهای تشخیصی در آپراکسی گفتار دوران رشد: مطالعه مروری|گفتار توان گستر مهرشهر   : آپراکسی گفتار دوران رشد یکی از انواع اختلالات صدای گفتار است که طرح ریزی و برنامه ریزی حرکتی گفتار را تحت تأثیر قرار داده و سبب ایجاد مشکلات تولیدی و اختلال زبان بیانی در کودکان می شود هدف از مقاله حاضر، مروری برنتایج های انجام شده پیرامون علائم و ویژگی های تشخیصی این اختلال است ¬ پژوهش اهداف: شناسایی مجموعه علائم و ویژگی های برجسته آپراکسی دوران رشد و کمک به تشخیص دقیق تر و به…

Read More

بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی شهر تهران|گفتار توان گستر رستاخیز

بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی شهر تهران|گفتار توان گستر رستاخیز   : ارزیابی و تحلیل علل آسیب پذیری را می توان از اولین اقدامات موثر در کاهش کاهش آثار بلایای طبیعی بر روی زندگی افراد جامعه سالمندان دانست  ویژگی های خاص افراد سالمند آنها را به اندازه کافی برای آماده شدن برای حوادث و پیشگیری و سازگاری دچار مشکل می کند تحلیل و کاهش آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی در جوامع و مکانها نیازمند درک صحیح…

Read More

بررسی اثر بخشی درمان نامیدن در بیماران مبتلا به آفازی پیشرونده اولیه و تعیین الگوهای ثبات و تعمیم نتایج آن|گفتار توان گستر باغستان

بررسی اثر بخشی درمان نامیدن در بیماران مبتلا به آفازی پیشرونده اولیه و تعیین الگوهای ثبات و تعمیم نتایج آن|گفتار توان گستر باغستان   مقدمه و هدف: آفازی پیشرونده اولیه، یکی از انواع دمانس فرونتوتمپورال است که شبکه های زبانی را درگیر می کند، بیماران با آفازی پیشرونده اولیه از کاهش کلی در توانایی ارتباطی رنج می برند، که یکی از متدوال ترین و پایدارترین موارد در انواع آفازی پیشرونده، نقایص نامیدن می باشد مطالعات اخیر ارزش بالقوه درمان نامیدن جهت کاهش مشکلات فراگیر در این گروه را تأیید کرده…

Read More

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا     در سال 9431 ویرایش اول، در سال 9439 ویرایش دوم و در سال 9431 ویرایش سوم راهنمای بالینی هشت بهشت ارائه گردید؛ هدف مطالعه حاضر نیز ارائه ویرایش چهارم راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت می باشد روش بررسی: به منظور دستیابی به راهنمای بالینی هشت بهشت از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای، کمی و کیفی در قالب یک طرح ترکیبی متوالی استفاده…

Read More

معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب   مقدمه: یکی از علل اصلی نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی، کاهش کارآیی سیستم کنترل بازداری بدنبال آسیب مغزی است که اغلب با تداخل فعال سازی هم زمان آیتم های معنایی و واجی مشخص می شود که منجر به بروز پارافازی معنایی و پارافازی واجی می گردد گزارشهای موردی درباره این بیماران نشان می دهند که نقایص کنترل بازداری و نقایص زبانی اغلب…

Read More