بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی شهر تهران|گفتار توان گستر رستاخیز

بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی شهر تهران|گفتار توان گستر رستاخیز

 

: ارزیابی و تحلیل علل آسیب پذیری را می توان از اولین اقدامات موثر در کاهش کاهش آثار بلایای طبیعی بر روی زندگی

افراد جامعه سالمندان دانست  ویژگی های خاص افراد سالمند آنها را به اندازه کافی برای آماده شدن برای حوادث و پیشگیری و

سازگاری دچار مشکل می کند تحلیل و کاهش آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی در جوامع و مکانها نیازمند درک صحیح

از ماهیت و علل آنها می باشد این پژوهش با هدف تعیین عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دید

کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی می پردازد

مواد و روشها: پیمایشی مقطعی می باشد که به صورت تمام شماری از تمامی مدیران و کارشناسان مراکز نگهداری شبانه روزی

سالمندان شهرتهران می باشدکه شامل ده مدیر و بیست کارشناس مرکز سالمندی می باشد روایی و پایایی پرسشنامه بررسی

= آسیب پذیری سالمندان از دیدگاه مدیران و کارشناسان با 003 CVR بدست آمد که ضریب همبشتگی معناداری بین چهارآیتم

مدیریت بحران،پرسنل و تجهیزات،زیرساخت و آسیب پذیری وجود دارد برای تجزیه و تحلیل داده ها از 26 spss و منظور تحلیل

داده های پژوهش از روش آمار توصیفی )محاسبه تعداد ،درصد تعداد ( و فنون آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون

استفاده گردید

یافته ها : از آزمون من ویتی جهت مقایسه دو دیدگاه مدیر وکارشناس استفاده شد اختلاف معنی دار آماری برای حیطه طرح

=% مدیریت بحران 56 AV = % ،اختلاف معنی دار آماری برای حیطه پرسنل 06 AV اختلاف معنی دار آماری برای حیطه زیر

ساخت فیزیکی =%34 AV = % ،اختلاف معنی دار آماری برای حیطه آسیب پذیری 64 AV وجود دارد

نتیجه گیری : بر اساس واریانس بدست آمده از پرسشنامه 0229  کارشناسان بدلیل درگیر بودن با مسائل اجرایی بیشترین تاکید

را روی مسایل طرح مدیریت بحران را دارند  بر اساس واریانس بدست آمده از پرسشنامه  024  مدیران به کلیت کار نظاره دارند

و در حیطه های مشخصه شده زیر ساخت از اهمیت بیشتری برای مدیران برخوردار می باشد

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts