تئوری ذهن |مرکزسنجش بدو ورود به مدرسه چهارراه طالقانی

 تئوری ذهن |مرکزسنجش بدو ورود به مدرسه چهارراه طالقانی

 

توانایی نسبت دادن حالات ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواسته ها و باورها به خود و دیگران و درک اینکه حالات ذهنی دیگران می تواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد، در اصطلاح نظریه ذهن نامیده می شود. افراد مختلف از لحاظ توانایی نظریه ذهن بر روی یک پیوستار به درجات مختلف قرار دارند. در انتهای یک پیوستار نظریه ذهن پیشرفته و در انتهای دیگر آن با نقص در نظریه ذهن مواجه هستیم (28).

رشد نظریه ذهن درپنج مرحله صورت می گیرد :

مرحله اول مرحله نوزادی[1] است که درک هدفمندی نام دارد و تا هیجده ماهگی طول می کشد از جمله مهارت های این دوره تقلید و توجه مشترک و نوبت گیری دو طرفه در ارتباط غیر کلامی است. همچنین شامل اشاره اجتماعی است که در ده ماهگی شروع می شود.

مرحله دوم مرحله نوپایی[2] است که مربوط به درک خواسته ها و بازی ها و وانمود سازی می شود. برخی ازمطالعات ثابت کرده اند که بین برخی از قسمت های بازی وانمود سازی و اجرای تکالیف تئوری ذهن ارتباط وجود دارد.

مرحله سوم مرحله پدید آیی فهم دانش[3] در کودک سه ساله است که در این دوره کودک در حال فراگیری یک رویکرد ذهنی است یعنی در مورد فکر کردن و یا باورها فکر می کند. اگر چه کودکان لزوما نمی توانند تکالیف باور کاذب را قبل از چهار سالگی انجام دهند اما در بعضی موقعیت ها می توانند بر اساس فهم باورها رفتار را پیش بینی کرده و توضیح دهند(32). این سه مرحله در واقع بستر و پیش زمینه رشد توانایی باور کاذب و تئوری دهن است.

مرحله چهارم مرحله درک کودک چهار ساله از باور کاذب است. در واقع چهار سالگی نقطه ظهور نظریه ذهن است. کودک در این مرحله شروع به درک بازنمایی های کاذب می کند. در این مرحله است که کودک قادر است در تکالیف باور کاذب رتبه اول با موفقیت عمل کند. نمونه این تکلیف تکلیف سالی و آنه[4] یا تکلیف جعبه اسمارتیز[5] است.

تکلیف سالی و آنه اولین بار توسط ویمر و پرنر[6] در سال 1983 ساخته شد، سپس در سال 1985 توسط بارون کوهن و همکارانش اصلاح شد. در این تکلیف به کودک تصاویری نشان داده می شود و دو شخصیت عروسکی معرفی می شود. داستان از این قرار است: “این عروسک سالی هست، این آنه. سالی یک توپ دارد. او توپ را داخل سبد می گذارد و بیرون می رود. بعد آنه توپ را بر می دارد، کمی بازی می کند و توپ را داخل جعبه می گذارد، سپس سالی برمی گردد او می خواهد با توپ بازی کند. سالی کجا را برای برداشتن توپ جستجو می کند؟.” کودکان زیر سه یا چهار سال در این آزمون شکست می خورند. این آزمون اولین آزمون ساخته شده در مورد ارزیابی باور کادب می باشد(6).

 تکلیف جعبه اسماتیز یا محتوای غیرمنتظره اولین بار در سال 1988 توسط گوپنیک و استینگتون [7] ساخته و استفاده شد. در این تکلیف به کودک یک جعبه اسماتیز نشان داده می شود. سپس از کودک پرسیده می شود که : “داخل این جعبه چیست؟”کودکان جواب می دهند: “اسمارتیز”. سپس جعبه باز می شود و کودک می بیند که داخل آن، به جای اسمازتیز، مداد رنگی است. مداد رنگی ها به داخل جعبه باز گردانده می شوند . آزمونگر از کودک می پرسد اگر از یه نفر دیگر بپرسیم داخل جعبه چیست، چه جوابی می دهد؟ کودکی که به مرحله درک باور کاذب رسیده است، پاسخ می دهد:”اسماتیز”.  کودکان این تکلیف را در چهار سالگی با موفقیت رد می کنند(33).

مرحله پنجم درک باورهای عمیق[8]، بازنمایی های رتبه دوم و سوم است. در باور رتبه دوم این مساله مد نظر است که آیا کودک قادر به درک باورهای عمیق است؟ یعنی اینکه کودک در مورد باورهایی که دیگران در ذهن دارند، باورهایی داشته باشد که البته ممکن است این باورها درست یا غلط باشند. نمونه ای از تکلیف باور رتبه دوم، تکلیف جان و مری[9] می باشد که برای کودکان شش تا هفت سال تعریف شده است(32).

تکلیف باور کاذب جان و مری  توسط وایمر و پرنردر سال 1985 ساخته  شده است. در این تکلیف ابتدا به آزمودنی صحنه ای از یک روستا نشان داده می شود، که پارک، اسب و کلیسا دارد. سپس جان و مری معرفی می شوند که در پارک حضور دارند سپس داستان زیر تعریف می شود:

” این ماری هست و این آقا جان. امروز آنها در پارک هستند. از کنار آنها یک کالسکه بستنی فروشی رد می شود. جان می خواهد بستنی بخرد، اما پولش را در خانه جا گذاشته است. بنابراین او تصمیم گرفت، قبل از اینکه بستنی بخرد؛ ابتدا به خانه برود و پولش را بردارد. مرد بستنی فروش به جان گفت: باشه. من کل روز را همینجا، در همین پارک هستم. پس تو می توانی بروی و پولت را برداری و برگردی تا بستنی بخری، من همینجا می مانم. سپس جان به طرف خانه رفت تا پولش را بردارد. اما بعد از اینکه جان به خانه می رود، مرد بستنی فروش نظرش را عوض می کند. او تصمیم می گیرد که نمی خواهد کل بعد از ظهر را در پارک منتظر بماند، در عوض او تصمیم گرفت که به خارج کلیسا برود و در آنجا بستنی بفروشد. مرد بستنی فروش به ماری گفت: من نمی خواهم در پارک بمانم، به طرف کلیسا می روم.”

سپس سوال درکی پرسیده می شود:آیا جان شنید که مرد بستنی فروش به ماری چه گفت؟

“هنگام عصر، ماری به خانه رفت و مرد بستنی فروش به طرف کلیسا رفت و در راه جان را دید و به او گفت: من نظرم را عوض کردم، من در پارک نمی مانم، امروز بعد از ظهر میخواهم در خارج کلیسا بستنی بفروشم. سپس مرد بستنی فروش به طرف کلییسا رفت.”

سپس سوال درکی دوم پرسیده می شود: آیا ماری شنید که مرد  بستنی فروش به جان چه گفت؟

” سپس ماری به خانه جان می رود و در می زند، مادر جان در را باز می کند و می گوید: متاسفام، جان بیرون رفته است تا بستنی بخرد.”

سوال درک باور پرسیده می شود: ماری فکر می کند که جان برای خریدن بستنی به کجا رفته است؟

سوال توجیه کردن پرسیده می شود: چرا ماری این چنین، فکر می کند؟

سوال درک واقعیت: جان واقعا برای خریدن بستنی به کجا  رفته است؟

سوال حافظه: در شروع داستان، مرد بستنی فروش کجا بود؟(34)

باوررتبه سوم در آزمون باور کاذب بزرگسالان استفاده می شود. تکلیف مورد استفاده برای این مرحله آزمون اظهار نظربی ملاحظانه[10] است که توسط استون و بارون کوهن[11] ساخته شده است. اظهار نظر بی ملاحظانه یعنی اینکه فرد چیزی گفته که نباید می گفته  است و متوجه اشتباه خود هم نشود.آزمودنی باید متوجه شود که آیا اظهار نظر بی ملاحظانه او، ضرری غیر عمدی به فرد دیگر موجود در تصاویرمی رساند یا نه؟ کودکان تا سن یازده سالگی قادر به انجام این تکلیف نیستند(28). بیست داستان برای آزمودنی خوانده می شود که هر کدام شامل یک اظهار نظر بی ملاحظانه است. از شرکت کنندگان پرسیده می شود که آیا کسی در داستان، حرف نامناسبی زده است یا چیزی گفته که نباید می گفته است(35)؟

نمونه ای از آن داستانها به این صورت است:

” تیم در یک رستوران نشسته بود و به صورت تصادفی، فنجان قهوه را روی زمین ریخت. سپس پیشخدمت آمد و گفت: یکی دیگر برایتان می آورم. پیشخدمت رفت. جک مشتری دیگری از آن رستوران بود که پای صندوق ایستاده بود تا حسابش را بپردازد. تیم رو به جک کرد و گفت: قهوه من روی زمین ریخته است، آن را پاک می کنید؟”.

سپس سوالات پرسیده می شوند: آیا در این داستان، کسی چیزی گفته که بد بوده یا نباید می گفته است؟

در صورتی که آزمودنی پاسخ بله بدهد؛ در ادامه پرسیده می شود:

چه کسی حرف نامناسبی زده است یا چیزی گفته که نباید می گفته است؟

چرا نباید آن حرف را می گفته یا چرا چیزی که گفته نامناسب است؟

به نظر شما، چرا او چنین حرفی را زد؟

آیا تیم می دانست که جک مشتری دیگر رستوران است؟

به نظر شما، جک چه احساسی کرد؟

سپس سوالات کنترل پرسیده می شوند: چرا جک پای صندوق رستوران ایستاده بود؟

تیم چه چیزی را روی زمین ریخت؟(36).

 

 1. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
 2. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
 3. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
 4. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
 5. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
 6. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
 7. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
 8. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
 9. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
 10. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
 11. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
 12. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
 13. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
 14. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
 15. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
 16. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 17. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 18. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 19. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 21. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 22.   
  • behtarinalborz.ir
   goftardarmanionline.ir
   googleimage.ir
   hamejaa.ir
   medu-karaj.ir
   siavashataee.ir
   slpnews.ir
   autismonline.ir
   avalinkaraj.ir
   behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
   behtarinkaraj.ir
   goftardarmanikaraj.ir
   goftareravan.ir
   google-map.ir
   googlegame.ir
   googlemovies.ir
   karaj-medu.ir
   kardarmanialborz.ir
   kardarmanikaraj.ir
   loknatclinic.ir
   loknatshekan.ir
   otalborz.ir
   otkaraj.ir
   pff-rhs.ir
   pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
   pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
  • مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانطوس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین هامراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانهمدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانکرج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانالبرز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانکرمان ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانکرمانشاه( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانگرگان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانیاسوج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   مراکز  تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانیزد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

   پرویز اخگرپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

    ناصر میرزایی دریانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

    روزبه شکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زیبا دلخواه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     حسین محمدزاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     حکیمه رزمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     پورینا نصیروش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

Related posts