لیست مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری مرکز بهداشت شهرستان زنجان

لیست مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری مرکز بهداشت شهرستان زنجان

 

ردیف نام مرکز آدرس  شماره تلفن
1 مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 خیابان امام چهارراه امیرکبیر جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان 3260154 داخلی 226
2 مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 خیابان شهید مطهری (فرودگاه) – خیابان منتظری (خیابان درمانگاه) 5236100
3 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 2) ضلع شمالی بلوار استقلال (بلوار پایین) 5242564
4 مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 چهارراه سعدی ابتدای سعدی شمالی مرکز بهداشتی درمانی سوسن علیمرادیان 4251805
5 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 3) کوچه مشکی چهارراه اول انتهای کوچه شهید علیزاده 4249704
6 مرکز بهداشتی درمانی شماره 5 خیابان فردوسی جنب حسینیه اعظم 361100
7 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 5) سعدی جنوبی نبش کوچه عطاری 3235711
8 مرکز بهداشتی درمانی شماره 6 اسلام آباد خیابان شهید حسین حسنی جنب اجرائیات شهرداری درمانگاه دلشاد 5325102
9 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) اسلام آباد خیابان آیت اله مدنی نرسیده به جاده همایون روبروی نان شیرینی میهن 5252306
10 پایگاه بهداشتی شماره 3 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) اسلام آباد خیابان شهید صدوقی نبش خ آقامعلی نجفی طبقه بالای فروشگاه آیدین 5264147
11 پایگاه 4 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) اسلام آباد- 35 متری الهیه جنب غذاخوری زیتون 5327613
12 مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 خیابان جمهوری اسلامی نبش خیابان نهم غربی اعتمادیه 4327102
13 مرکز بهداشتی درمانی شماره 8 خیابان هفده شهریور نرسیده به سه راه امجدیه جنب خانقاه 5233501
14 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 8) جاده همایون جنب بهزیستی 5243501
15 مرکز بهداشتی درمانی شماره 9 فلکه هنرستان خیابان فاتح خیابان روبروی مسجد النبی (ص) 7272610
16 پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 9) زیباشهر نبش شیرازی 16 قطعه یک 7262421
17 مرکز بهداشتی درمانی شماره 10 خیابان جمهوری اسلامی میدان محمدیه کوچه پروین 4246502
18 مرکز بهداشتی درمانی شماره 14 شهرک کارمندان فاز 2 خیابان چهارم 4247054
19 مرکز بهداشتی درمانی شماره 15 کوی فرهنگ یاسمن 1 5233660

 

 

ردیف نام مرکز شماره تلفن
1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   چیر    2286365
2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی    حاج آرش 2943192
3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی    قلتوق 2342216
4 مرکز بهداشتی درمانی روستایی     تهم 2323434
5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی     اند آباد  2490977
6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی    دیزج آباد 7299727
7 مرکز بهداشتی درمانی روستایی    حصار 2723367
8 مرکز بهداشتی درمانی روستایی    لولک آباد 2498546
9 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   نیک پی 2623207
10 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   ارمغانخانه 2242222
11 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   سهرین 2233660
12 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   رازبین 2382661
13 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   قره بوطه 2632168
14 مرکز بهداشتی درمانی روستایی  سلطان آباد 2733382
15 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   بهرام بیک 2491745
16 مرکز بهداشتی درمانی روستایی   بوغدا کندی 2443255

 

 

ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن
1 چیر 2286331 24 نصیر آباد 2935478
2 ینگجه 2273441 25 امام 2943926
3 یامچی 2263399 26 دیزج آباد1 7299199
4 قزل تپه علیقلی 2943890 27 دیزج آباد 2 7298502
5 قره آغاج 2496551 28 زرنان 2463064
6 اسفناج 2497623 29 سولی چای 9191457052
7 امین آباد 2533371 30 مروارید 2496234
8 اسفجین 2498590 31 ذاکر 2491030
9 ملالر 2496385 32 بناب 2462212
10 حاج آرش 2943113 33 نیماور 2253452
11 آقبلاغ 2490130 34 بولاماجی 2497298
12 میرجان 2490976 35 حصار 2723373
13 قلتوق 2342251 36 انجمن سفلی 2493412
14 گوگجه قیا 2452161 37 ساری کند 2493323
15 خاتون کندی 2490666 38 قره آغاج سفلی 2935091
16 قره گوزلو 2344225 39 قزلجه سفلی 2935663
17 تهم 2323419 40 مشمپا 2673406
18 چلگان 2941551 41 مهر آباد 2653331
19 گلهرود 2944648 42 چهره  آباد 2930441
20 اند آباد علیا 2490976 43 علی آباد 2490371
21 اند آباد سفلی 2490986 44 ملک باغی 2934507
22 بزوشا 2495443 45 حبش 2492267
23 قره کل 2934846 46 لولک آباد 2494228
ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن
46 لولک آباد 2494228 70 وننق 2931038
47 میاندره 2494646 71 قشلاق 2492924
48 نیک پی 2623383 72 رازبین 2382535
49 کزبر 2443530 73 اژدهاتو 2382227
50 سر دهات شیخ 2932182 74 چورزق 2373451
51 دولاناب 2498874 75 ریحان 2494967
52 سر دهات جعفری 9196106900 76 پاپایی 2374192
53 سیف آباد 2492310 77 آقکند 2353487
54 قره تپه 2492772 78 باروت آغاجی 2492681
55 همایون 2483153 79 قره بوطه 2632176
56 والارود 2363310 80 قیطول 2492912
57 آزاد سفلی 2523352 81 گرگ تپه 2935626
58 رامین 2498547 82 سلطان آباد 2733355
59 سارمساقلو 2498199 83 رجعین 2683475
60 قینرجه 2522560 84 سرچم سفلی 2493962
61 گوگجه قیا 2373624 85 چروک سفلی 2498020
62 دیزج بالا 2384164 86 چپ چپ 2936056
63 محسن آباد 2932047 87 گمش آباد 2497741
64 ارمغانخانه 2242269 88 فیله خاصه 2490562
65 مشکین 2433316 89 بهرام بیک 2491778
66 جلیل آباد 2493604 90 تکمه داش 2491609
67 گلجه 2931501 91 قبله بلاغی 2494664
68 قره تپه 2492772 92 قندر قالو 2931998
69 سهرین 2233596 93 حاج  سیران 2931881
ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن ردیف نام خانه بهداشت شماره تلفن
94 بیرونده 2930915 100 تلخاب 2942152
95 ورمز یار علیا 2495216 101 چایرلو 2494459
96 آقجه قلعه 2492793 102 قوزلو 2940518
97 بوغدا کندی 2443351 103 مرصع 2941364
98 گل تپه 2444244 104 دهشیر علیا 2497949
99 کاوند 233389      

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 

مراکز گفتار درمانی مشهد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی طوس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی همدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی کرج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی البرز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

 

 

Related posts