وضعیت قرارگیری چین های صوتی/آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در محمدشهر کرج09121623463

وضعیت قرارگیری چین های صوتی/آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در محمدشهر کرج09121623463

 

فونایشن نیازمند برقراری یک ارتباط اساسی بین شکاف بین لبه های سطح مدیال چین های صوتی و جریان هوای بازدمی است. چین های صوتی باید به اندازه کافی به هم نزدیک باشند تا جریان هوا باعث نوسان آن ها شود. اگر شکاف بیش از حد عریض باشد، کیفیت صدا نفسی یا آفونیک خواهد بود و تنها صدای توربولان بدون صدای پریودیک ایجاد خواهد شد. چنانچه جریان هوا بیشتر باشد، ممکن است شکاف عریض تر باشد؛ برعکس، جریان هوای کم به شکاف باریک تری نیاز دارد. در صورتی که چین های صوتی خیلی محکم درمقابل هم قرار گیرند به فشار بیش از حد نیاز است و فونایشن ، صدایی با زور ایجاد می کند یا حتی ممکن است فونایشن ممکن نباشد. می توان فونایشن را به صدای تولید شده به وسیله هوای آزاد شده از یک بادکنک تشبیه کرد. می توان با تغییر فشار وارد بر گردن بادکنک، pitch و حجم صدای ایجاد شده را تغییر داد.هرچه هوای داخل بادکنک بیشتر باشد، صدا بلندتر است. چنانچه فشار وارد بر گردن بادکنک به قدری زیاد باشد که جریان هوا را قطع کند، صدا نیز متوقف خواهد شد. با کاستن از فشار مسدود کننده، صدا با روند رو به افزایشی توربولان می شود.

ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی

خصوصیات فیزیکی چین های صوتی ضروری هستند. به هنگام فونایشن نرمال مخاط به طورآزادانه بر روی لیگامان صوتی زیرین و عضله ووکالیس نوسان می کند.بررسی های بافت شناختی مهمی که به وسیله Hiranoانجام شد نشان دادکه این ممکن است زیرا مخاط و عضله به واسطه یک لایه مخصوص از بافت همبند که به عنوان جاذب شوک عمل می کند از هم جدا می شوند. این بافت بسیار تخصص یافته با غلظت های مخطط از رشته های الاستین و کلاژن مشخص می شود.سطحی ترین لایه از رشته های کلاژن و الاستین  که به صورت شل به هم پیوسته اند تشکیل شده است. این لایه با نام فضای Reinkeنیز شناخته می شود. لایه میانی عمدتا از رشته های الاستیک ترکیب یافته و لایه عمقی از رشته های کلاژن که متراکم در کنار هم قرار گرفته اند ساخته شده است . لایه میانی و عمقی جمعا لیگامان صوتی را می سازند.

Related posts