آسپاراژیناز |فرهنگ دارویی موثردر مداخلات گفتاردرمانی -کاردرمانی،گفتارتوان گستردرختی  09121623463

آسپاراژیناز |فرهنگ دارویی موثردر مداخلات گفتاردرمانی -کاردرمانی،گفتارتوان گستردرختی  09121623463

 

آسپاراژیناز Asparaginase

English

آسپاراژیناز یک عامل ضد سرطان می باشد. آسپاراژیناز با کاهش مقدار آسپاراژین در بدن عمل می کند و متعاقبا سلول های لوسمی خطرناک را می کشد.

آسپاراژیناز

مکانیسم اثر آسپاراژیناز

آسپاراژیناز آنزیمی است که باعث تجزیه آسپاراژین به اسید آسپارتیک و آمونیاک می شود. برخی سلولهای بدخیم توانایی تولید آسپاراژین را از دست داده اند لذا از دست دادن منابع برون زاد آسپاراژین منجر به مرگ آنها می شود.

فارماکودینامیک

در تعداد قابل توجهی از بیماران دارای لوسمی حاد ، سلولهای بدخیم برای زنده ماندن نیاز به منابع آسپاراژین برون زاد دارند. سلولهای سالم توانایی سنتز آسپاراژین را دارند و کمتر تحت تاثیر آنزیم آسپاراژیناز قرار می گیرند.

فارماکوکینتیک

آسپاراژیناز به میزان ناچیزی از سد خونی- مغزی عبور می کند. توسط سیستم رتیکولواندوتلیال متابولیزه می شود.
نیمه عمر تزریق وریدی آن 8-30 ساعت و تزریق عضلانی آن 39-49 ساعت می باشد.
23 تا 33 روز بعد از قطع درمان ، دارو دوباره در خون ظاهر می شود.

مقدار مصرف آسپاراژیناز

مقدار معمول برای لوسمی حاد لنفوبلاستیک:
بزرگسالان و کودکان :

جایگزین برای یک نوبت پگ آسپارژاس25000 ، International Units/m2 ، داخل عضلانی ، سه بار در هفته ( دوشنبه/چهارشنبه/جمعه) تا شش نوبت به ازای هر نوبت پگ آسپارژاس.
مقدار معمول برای لوسمی حاد لنفوسیستیک:
کودکان :

مقدار 6000 IU/m2 /day بصورت عضلانی در روزهای 28،25،22،19،16،13،10،7،4 درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون استفاده می شود.
بزرگسالان: مقدار 200 IU/kg/day ، داخل وریدی بمدت 28 روز استفاده می شود.

هشدارها

1-در بیماران دارای التهاب پانکراس شدید یا خونریزی دهنده همراه با درد شکمی بیش از 72 ساعت و غلظت آمیناز 2 برابر حداکثر محدوده نرمال و یا بیش از آن ، درمان با داروی آسپاراژیناز قطع گردد. التهاب پانکراس شدید منع مصرف برای ادامه درمان می باشد و درمان با دارو باید برای همیشه قطع شود.
2-غلظت گلوکز را قبل از شروع درمان و بصورت دوره ای حین درمان با آسپاراژیناز اندازه گیری نمایید. در صورت لزوم انسولین تجویز گردد.
3-در صورت بروز حوادث ترومبوتیک یا خونریزی دهنده مصرف آسپاراژیناز موقتا تا رفع علائم قطع گردد. در صورت برطرف شدن می تواند درمان ادامه یابد.

نکات قابل توصیه

1-با توجه به احتمال بروز واکنش حساسیتی مفرط به آسپاراژیناز قبل از اولین تجویز و مواقعی که یک هفته یا بیشتر بین دو تزریق فاصله باشد ، انجام آزمون داخل جلدی توصیه می شود.
2-در صورت نیاز به مصرف داروی نسخه ای و یا بدون نسخه بصورت همزمان با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی آسپاراژیناز

تراستوزوماب

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

اشکال دارو

Related posts