چرا كودك بزرگتر نوزاد تازه به دنيا آمده را ميزند:گفتار توان گستر 09121623463

چرا كودك بزرگتر نوزاد تازه به دنيا آمده را ميزند:گفتار توان گستر 09121623463

چرا كودك بزرگتر نوزاد تازه به دنيا آمده را ميزند:گفتار توان گستر 09121623463

حسادت وجه ديگر خشم است.
كه بر اثر كمبود عشق از طرف والدين بوجود آمده است.

وقتي به كودك اجازه داده نمي شود خشمش را نسبت به والدين ابراز كند،
او خشم خود را متوجه خواهر و برادرش مي كند.

حسادت اشاره به اين موضوع دارد كه كودك احساس مي كند سهمش را دريافت نكرده است و در خانواده هايي بوجود مي آيد
كه پدر و مادر عشق بدون قيد و شرط به فرزندشان نمي دهند و دادن محبت مشروط است و لذا كودك براي بدست آوردن محبت بايد بجنگد.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts